Żądanie unieważnienia małżeństwa z powodu

Żądanie unieważnienia małżeństwa z powodu Pozwani powyższą nieruchomość (lokal mieszkalny wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu) sprzedali 11 kwietnia 2003 r. S. G. i J. G. za cenę 95.000 zł, a trzy dni później, w dniu 14 kwietnia 2003 r. kupili od H. i A. małżonków M. nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr (...), obręb (...) P. o obszarze 456 m2, położoną w S. przy ul. (...), zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej około (...) m2, za cenę 250.000 zł. Pozwani nabyli dom w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swojej rodziny i nieprzerwanie od tamtej pory w nim zamieszkują. Ustalił Sąd, że zarówno umowa sprzedaży lokalu przy ulicy (...), jak i nabycia domu przy ulicy (...), natomiast zostały poprzedzona zawarciem umowy przedwstępnej odpowiednio z 8 marca 2003 r. i z 22 lutego 2003 r. Czynności związane ze sprzedażą mieszkania i znalezieniem nowego lokum przebiegały równolegle i zajęły pozwanym około cztery miesiące. Środki pochodzące ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...) położonego przy ul. (...) pozwani w całości przeznaczyli na zapłatę ceny nabycia nieruchomości przy ul. (...). Resztę ceny w wysokości 155.000 zł pokryli środkami pozyskanymi z kredytu bankowego, a także z własnych oszczędności.

Strona powodowa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w O. domagała się zasądzenia solidarnie od J.W. i R.Z. kwoty 10.830.384,58 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2001 r. wskazując, że zostali oni skazani za to, że jako członkowie zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji (...) S.A., w sytuacji niewypłacalności spółki i zagrożenia komorniczym zajęciem jej majątku, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, dążąc do udaremnienia egzekucji komorniczej, prowadzonej w oparciu o prawomocne tytuły wykonawcze - wyroki Sądu Okręgowego w Opolu, nadużyli udzielonych im uprawnień członka zarządu i nie dopełnili spoczywającego na nich obowiązku kontroli i nadzoru nad działaniami tej spółki, dokonując ukrycia jej majątku poprzez przeniesienie go na rzecz innych podmiotów (sprzedaż, dzierżawę nieruchomości oraz urządzeń), powodując w ten sposób szkodę strony powodowej. Sąd wskazał, że J. S. opierał swoje roszczenie na art. 189 KPC i art. 58 § 1 KC.

Na marginesie wskazać należy, że nawet przy przejęciu, iż pozwany naruszył warunki łączącej strony umowy w sposób wskazany przez Agencję, to powództwo zasługiwałoby na uwzględnienie jedynie w części uznanej przez J. P. Zastrzeżenie zawarte w § 8 umowy z dnia 6 maja 2005 r., które nakazuje beneficjentowi zwrot całej kwoty uzyskanej pomocy finansowej wraz z odsetkami jak dla zobowiązań podatkowych niezależnie od rodzaju uchybienia i w oderwaniu od realiów konkretnego przypadku jest postanowieniem nadmiernie uciążliwym i sprzecznym z zasadami słuszności (art. 5 KC). Umowa gwarantuje bowiem powodowi w każdym przypadku prawo dokonania kontroli realizacji umowy oraz zwrot całej pomocy wraz z odsetkami za cały okres od dnia wypłaty pomocy finansowej. Jak pokazuje sytuacja J. P., zastosowanie § 8 i 9 umowy z dnia 6 maja 2005 r. dawałoby stronie powodowej przysporzenie w kwocie 82.580 zł, chociaż pomoc została wypłacona w sumie 50.598,48 zł, a nienależnie w kwocie 2.736,61 zł. Byłoby to rozwiązaniem sprzecznym z elementarnym poczuciem sprawiedliwości w przypadku, gdy pozwany zrealizował cały zakres rzeczowy umowy, natomiast nienależnie wypłacona kwota pomocy finansowej pochodząca ze środków publicznych wynikła z wątpliwości co do sposobu naliczania kosztów działalności, który to sposób mógł być na bieżąco przez stronę powodową korygowany. dobry adwokat lodz rozwod - od kwoty 2.213,14 zł od dnia 14.07.2010 r. do dnia zapłaty, Podstawę rozstrzygnięcia stanowił ustalenia, według których M. A. był użytkownikiem ogródka działkowego o powierzchni 483 m2, wchodzącego w skład (...) położonego w K. przy ulicy (...). Właścicielem nieruchomości była Gmina M. K., zaś (...) Związek (...) był użytkownikiem gruntu. W dniu 12 października 2007 r. pomiędzy pozwaną Gminą M. K. a (...) Związkiem (...) w K. zawarte zostało porozumienie dotyczące likwidacji tych ogrodów.